48 تبعه غیرمجازخارجی درساوه دستگیر شدند

سرهنگ "مصطفی ویسمه ای" افزود: این افراد که در یک کامیون پنهان شده بودند، از ساوه قصد عزیمت به تهران را داشتند.
وی اظهارداشت: این اتباع بخاطر نداشتن کارت اقامت ، غیرمجاز شناخته شده و به همراه پرونده های تنظیمی، تحویل مقامات قضایی شدند

/ 0 نظر / 5 بازدید